ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

The project “Enhancement and promotion of the Museums and Monuments of Chios through Interactive Applications and Services”, which is part of the North Aegean Regional Operational Program 2014-2020 and will be executed with own means and on an ex-post budget basis by the Ephorate of Antiquities of Chios, with a budget of 540,000, 00 € and projected completion date May 2021.

The primary aim of this project in the enhancement and promotion of the Museums and Monuments of Chios, and the improvement of the cultural experience offered to visitors with the use of new technologies.