Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων για το έργο του Αναβάτου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των 8 μηνών. Κατάθεση δικαιολογητικών (προσωπικά στην Εφορεία ή μέσω ταχυδρομείου) από 5 - 11/8/2020....

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας ΠΕ Αρχαιολόγων και ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών Ι.Δ.Ο.Χ. για το έργο " Έργα υποδομής και διαχείρισης ακάθαρτων ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών"....

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη 1 ΠΕ Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών στο έργο "Διενέργεια ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη της Χίου"....

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΠΕ Αρχαιολόγων και ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών για το Έργο υποδομής, διαχείρισης ακάθαρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών....

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αρχαιολόγων και ΥΕ εξειδικευμένων εργατών για το έργο "Διενέργεια ανασκαφικών ερευνών σε οικόπεδα ιδιωτών στην πόλη Χίου"...

Προκήρυξη πρόσληψης 2 κλασικών αρχαιολόγων και 4 εξειδικευμένων εργατών σε ανασκαφικά, για έργο στα Ψαρά μέχρι οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16 - 25/6/2020 ...