Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις

Πίνακες κατάταξης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (υποέργο Κάστρου Χίου) για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου....

Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ Αρχαιολόγου, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών μέχρι 8 μήνες. Υποβολή δικαιολογητικών μόνο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 9 έως και 15/4/2020...

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων (υποέργο Κάστρου Χίου) για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 17 μέχρι 23-1-2020....

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 αρχαιολόγων με εξειδίκευση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 8 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου. Προσκόμιση δικαιολογητικών από 27-11 έως 3-12-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης 1 Αρχαιολόγου και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για 8 μήνες. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 20-3-2017 μέχρι 27-3-2019....

Προκήρυξη πρόσληψης (1) αρχαιολόγου και (3) εξειδικευμένων εργατών ανασκαφής με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. μέχρι 21-7-2019. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών από 3-12 έως 7-12-2018....